Přechodná ustanovení – Zákony České republiky

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 411/2005 Sb. Čl. II Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v § 87a odst. 1 zákona č. 361/2000…

Vrácení řidičského oprávnění – Zákony České republiky

(1) Řidič, který podle § 123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c…

Započítávání bodů – Zákony České republiky

§ 123a Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků, jednání, které má znaky přestupku podle jiného právního předpisu, nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu…

Vrácení, započtení a propadnutí kauce – Zákony České republiky

(1) Kauce se vrátí v plné výši, nebyl-li řidič v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání. (2) Je-li v řízení o přestupku uložena řidiči pokuta a povinnost k úhradě nákladů…

Rozsah platnosti dosavadních řidičských oprávnění – Zákony České republiky

(1) Řidičská oprávnění udělená na základě předpisů platných do 30. června 1964 platí po nabytí účinnosti zákona v tomto rozsahu: a) řidičské oprávnění řidiče I. nebo II. třídy opravňuje k řízení motorových…

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob – Zákony České republiky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla a) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. a) přikáže nebo dovolí, aby bylo v provozu na…

Vztah ke správnímu řádu – Zákony České republiky

(1) Jestliže se žadateli o udělení řidičského oprávnění anebo o rozšíření řidičského oprávnění podle § 92 vyhoví v plném rozsahu, místo rozhodnutí se žadateli vydá řidičský průkaz s uděleným nebo s…

Přestupky fyzických osob – Zákony české republiky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích a) řídí vozidlo, 1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační…

Přestupek provozovatele vozidla – Zákony České republiky

(1) Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích…

Kvalitní SEO služby pro úspěšný firemní web

V dnešní digitální době je pro úspěch webové stránky nezbytné mít kvalitní SEO služby. Správné optimalizování webu pro vyhledávače se stalo klíčovým faktorem při zvyšování viditelnosti a návštěvnosti stránky. Kvalitní…